Ραφήνα: “Πράσινο φως” για τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο ΕΠΑΛ

Ομόφωνα ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, η λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΡΑΦΗΝΑΣ».

Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

Διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης, Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και σύνταξη εντύπου πρότασης παρεμβάσεων για το κτίριο του ΕΠΑΛ Ραφήνας.

Με τις παρεμβάσεις που θα υποδειχθούν, το κτίριο θα πρέπει να κατατάσσεται τουλάχιστον στην κατηγορία Β.

Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για τις παρεμβάσεις που υποδείχθηκαν στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Θα απαιτηθεί Μελέτη κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές).

Οικονομοτεχνική αξιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με τη εκπονηθείσα μελέτη:

Για τις οικοδομικές εργασίες ισχύουν τα εξής:

 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00: Κουφώματα αλουμινίου
 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02: Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01: Θερμομόνωση δωμάτων
 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00: Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
 Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012)
 Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός
 Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων
 Ο Κανονισμός Ηχοπροστασίας Κτιρίων
 «Οδηγίες Σχεδιασμού για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» του ΥΠΕΧΩΔΕ
 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και τα Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, καθώς και οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες
 Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος
 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός
 Ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Υπ. Απόφαση με Αριθμ. ΔΕΠΕΑ /οικ. 178581/ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν στο κέλυφος του κτιρίου και είναι οι εξής:

 Αντικατάσταση κουφωμάτων
 Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων
 Θερμοϋγρομόνωση δώματος

Για τις Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ισχύουν τα εξής:
 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ» (Ν.4122/2013-ΦΕΚ 42/Α/19-2-2013)
 Ο Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2027/12/ΕΕ)
 Ο Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) Υπ. Απόφαση με Αριθμ. ΔΕΠΕΑ /οικ. 178581/ΦΕΚ 2367/Β’/12-7-2017
 Y.A. Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17/17-10-2017 «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (ΦΕΚ 4003/Β’/17-11-2017)
 ISO 50001:2011 για τα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης
 Οι Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την Αριθ.Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής:
 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό τα ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης»
 Τ.Ο-Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017: «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος τα θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων»
 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων»
 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2017 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»
 ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε Κτήρια».
 Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.Κ.Α. 1603/4-10-2010: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 Εγκύκλιος Υ.ΠΕ.Κ.Α. 2279/22-12-2010: Δεύτερη εγκύκλιος εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 Το Π.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού».
 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86: ΜΕΡΟΣ 2: ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ
 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ASHRAE Handbooks Refrigeration, Fundamentals, HVAC Systems and Equipment, Application
 ASHRAE STANDARD Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.
 Carrier Handbook of Air Conditioning System Design
 ASHRAE GRP 158: Cooling and Heating load calculation manual.
 DIN 18232 Parts 1, 2 and 3 Smoke and heat control installation.
 SMACNA (Sheet metal and air conditioning contractors National Association)
 Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω χρησιμοποιούνται οι υποδείξεις των Διεθνών Κανονισμών ASHRAE, DIN, VDI, NFPA, IEC, κ,λ.π.
 ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004 (Φωτισμός αστικού περιβάλλοντος)
 ΕΛΟΤ HD 637 S1: Εγκαταστάσεις ισχύος με ονομαστική τάση πάνω από 1kV εναλλασσόμενου ρεύματος
 ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.01: Φως και φωτισμός – Φωτισμός χώρων εργασίας – Μέρος 1: Εσωτερικοί χώροι εργασίας
 ΕΛΟΤ ΕΝ 12464.02: Φως και φωτισμός – Φωτισμός χώρων εργασίας – Μέρος 2: Εξωτερικοί χώροι εργασίας
 Κανονισμοί ΔΕΗ σχετικά με τους καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης
 Αμερικάνικος κανονισμός NFPA 70: National Electrical Code
 Για όσα θέματα δεν αναφέρονται στα πιο πάνω θα χρησιμοποιηθούν υποδείξεις των Διεθνών Κανονισμών DIN, VDE, IEC, κ.λ.π.

Από πλευράς Η/Μ εγκαταστάσεων τα ¨ευαίσθητα¨ σημεία (από ενεργειακή άποψη), του κτιρίου:

 Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης της Κεντρικής Θέρμανσης είναι πεπαλαιωμένος και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.
 Η ψύξη των χώρων γίνεται με πλήθος κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου και Αντλίας Θερμότητας με χαμηλό Συντελεστή Απόδοσης (COP, EER)
 Τα φωτιστικά σώματα είναι παλαιάς τεχνολογίας.

Εκ των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψη το στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, καθορίζονται ως ακολούθως οι προτεραιότητες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου:

 Αντικατάσταση του Λέβητα κεντρικής θέρμανσης
 Αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου
 Αντικατάσταση της Αντλίας Θερμότητας
 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού
 Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος
 Εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.