Συνεδριάζει την Τρίτη το Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου για την αντιπυρική θωράκιση της Διώνης


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου, Σας καλεί να συμμετέχετε την 13-7-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. με 18:30 μ.μ., σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση (τηλεφωνικός), σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» ΦΕΚ 55/11-3-2020 και με τις αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», της υπ ́αρ. 60249/22-9-2020 και 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Διανοίξεις ,εξυγιάνσεις και αποκαταστάσεις χωμάτινου οδικού δικτύου για την αντιπυρική θωράκιση του οικισμού Διώνης της ΔΕ Πικερμίου.

Δείτε ακόμα:  Νέος Βουτζάς: Τιμήθηκαν οι εθελοντές της πυροφύλαξης (φωτό)

Ο Πρόεδρος του ΣΚΠ

Αδαμόπουλος Αθανάσιος