32 προσλήψεις στο Δήμο Παλλήνης

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 – ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δείτε ακόμα:  Συναγερμός στο λιμενικό για σκάφος με μηχανική βλάβη στο Λαύριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ