Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην παραλία του Μαραθώνα

«Έγκριση α) Διενέργειας με απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» β) Έγκριση της ανωτέρω μελέτης»

Αριθμός Απόφασης 371/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Τις διατάξεις του άρθρ. 50 και του άρθρ. 53 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/2021) και του άρθρ. 120 παρ. 3.

Την με υπ’ αριθ. 30/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (CPV:45231300-8).

Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΩΦΛΞΩΛΜ-ΟΙΟ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 232 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

Δείτε ακόμα:  Δήμος Παλλήνης: Έξι τόνους τροφή για τα αδέσποτα!

Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 21REQ008778677 2021-06-17

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνουμε τη υπ΄ αριθμ. 30/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», προϋπολογιζόμενης αξίας 12.096,77 πλέον Φ.Π.Α. 24%,

Β. Αποφασίζει τη διενέργεια για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς Εργολήπτη Δημοσίων Έργων ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΙΤΟ, [2] η οποία θα αναρτηθεί τόσο στο ΚΗΜΔΗΣ πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, όσο και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, βάσει του άρθρου 120 του
Ν. 4412/20216, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 53 του Ν.4782/2021.

Δείτε ακόμα:  Κορονοϊός: Πόσα από τα 7.108 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν σήμερα (24/11) στην Ανατολική Αττική

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Αφένδρα Φωτεινή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς[3].

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[2] Ή προς περισσότερους ή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

[3] (ΒΙΒΛΙΟ Ι) Σε περίπτωση που έχει προσκληθεί να υποβάλλει προσφορά μόνο ένας οικονομικός φορέας η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν η υποβαλλόμενη προσφορά πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και ότι η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.

Δείτε ακόμα:  Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»: "Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός" & "Ο Οίκος Gucci"

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες της μίας προσφορές η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν οι υποβαλλόμενες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ορισθεί και να συγκριθούν οι προσφορές ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) (αρ. 86 Ν. 4412/2016).

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και της οικονομικής προσφοράς.

  • Φωτό αρχείου