Συνεδριάζει την Παρασκευή το Κοινοτικό Συμβούλιο Πικερμίου – Στο επίκεντρο τα 156 στρέμματα στο Ντράφι


Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου, Σας καλεί να συμμετέχετε την 12-2-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. με 17:00 μ.μ., σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση (τηλεφωνικός), σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» ΦΕΚ 55/11-3-2020 και με τις αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ ́αρ. 60249/22-9-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Τροποποίηση -Προσθήκη άρθρο στο Νέο Ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας των Κοιμητηρίων Ραφήνας και Πικερμίου (απόφαση Δ.Σ 17/30-01-2020 ΑΔΑ:Ω6ΑΞΩ16-9ΜΙ).

Δείτε ακόμα:  Δωρεάν Rapid test σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες

2. Σύσταση επιτροπής (ομάδα εργασίας) από κατοίκους του οικισμού ΝΤΡΑΦΙ για συνεργασία και συνδρομή στις Υπηρεσίες και τον ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ του ΔΗΜΟΥ Ρ-Π, στη δικαστική διαμάχη με τον Συνεταιρισμό ο ΠΑΝ, για τα 156 στρέμματα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.

Ο Πρόεδρος του ΣΚΠ

Αδαμόπουλος Αθανάσιος