Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ύψους 212.625,22 ευρώ


Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει σε συμφωνία πλαίσιο για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» διάρκειας τριών (3) ετών.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου είναι 212.625,22€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει μετά την 02-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Δείτε ακόμα:  Νέος Βουτζάς: 20 ώρες χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση και ελπίδα!

Η συμφωνία-πλαίσιο αφορά την προμήθεια των υλικών ύδρευσης που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για επισκευές, συντηρήσεις και επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Συνοπτικά τα προς προμήθεια υλικά:

• ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΚΡΟΥΝΟΙ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ
• ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
• ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ
• ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
• ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
• ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για το περιεχόμενο της διακήρυξης στην εξής διεύθυνση ΕΔΩ